Hlas jako pracovní nástroj

Prožitkový seminář o délce 6 hodiny (lze rozdělit na 2 či 3 setkání).

Seminář je určen pro skupinu 3-10 pedagogů.

Lektor: BcA.Ladislava Dlouhá

Cena: 600Kč/ účastník

Kontak pro objednání: 732 571 399

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším lidským projevům. Hlas není pouze prostředníkem sdělení, ale je samostatnou zvukovou kvalitou - je sdělení samo.

Cílem semináře je naučit se využívat inteligenci vlastního těla a mít v něm oporu, nejen při tvorbě hlasu. Seminář se věnuje fyziologickému dýchání, hlasotvornému dýchání, práci bránice, rezonančním prostorům, tělesnému stavu aktivní uvolněnosti, který zaručuje hlasu volnou cestu z těla - cestu ke sdělení a cvičení funkčního slyšení, které umožňuje pedagogovi rozpoznávat a reflektovat funkční kvalitu hlasu a uskutečnit nápravu funkčních nedostatků.

Pro dobrou práci našeho hlasu a pro předcházení hlasové únavě či dokonce poškození hlasivek a následným operativním zákrokům, je třeba naučit se zacházet se svým tělem jako s hudebním nástrojem.

Práce s hlasem je přirozeným, uvolňujícícm, radostným a obohacujícím zážitkem. Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka.

Obsah semináře:

Uvědomění si spontánní inteligence těla

 • praktická část je věnovaná emočním představám, které vyvolávají spontánní reakce těla (změna dechu, projevy mimických svalů, změny svalového napětí v celém těle, změna polohy těla...)
 • reflexe prožitku a teoretické zdůvodnění práce s představami

Hlasotvorné dýchání

 • praktická část – práce s dechem
 • teoretická část – anatomie a fyziologie dýchání

Vliv stresu na dech – hlas, uvolnění

 • praktická část – uvolnění čelisti a s ní uvolnění horní násadové trubice (krk, měkké patro), objevení dopadu tohoto uvolnění na hlas
 • uvolnění mezižeberních svalů a rozezvučení hrudního resonančního prostoru
 • teoretická část – anatomie dané části těla, propojení s praktickou   zkušeností

Hledání opory

 • praktická část – aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému
 • teoretická část – bránice a její funkce, pánevní dno

Artikulace

 •    praktická část – tvorba vokálů, práce s kořenem jazyka, aktivování kruhového ústního svalu, využití konsonantů

Funkční slyšení, gesto, představy

 •    praktická cvičení na propojení všech získaných dovedností, hledání cest jejich snadného uplatnění přímo ve výuce