Skip to content

Přijedeme za Vámi do školy, školky, školní družiny či jiného dětského kolektivu. Stejně tak velice rádi přivítáme Vás, pedagogické pracovníky u nás, v prostoru Duhové medicíny v Jičíně.

Nabídka pod vedením BcA.Ladislavy Dlouhé

Muzikoterapie, bubnování s dětmi

Cena: 60 Kč / žák, minimálně 1200 Kč za výjezd do vaší školy / školky

 • bubnování, hraní s rytmem, zpívání
 • relaxace
 • seznámení s nástroji s přirozeným laděním

Ve své praxi využívám tradiční nástroje vyrobené z přírodních materiálů, djembe, šamanské bubny, chřestidla, koncovky, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonky,…

Hraní na nástroje rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus a melodii.
Muzicírování propojuje mozkové hemisféry, ovlivňuje příznivě většinu procesů lidského těla. Děti učí pozornosti a soustředění. Zároveň žáci mají možnost okusit zážitek společné tvorby. Hrajeme v kruhu, který podporuje pocit sounáležitosti a přirozeně učí spolupráci v daném kolektivu.

Více informací níže…

Hlas jako pracovní nástroj pro pedagogy

Prožitkový seminář o délce 6 hodin (lze rozdělit na 2 či 3 setkání).
Seminář je určen pro skupinu 3-10 pedagogů.

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším lidským projevům. Hlas není pouze prostředníkem sdělení, ale je samostatnou zvukovou kvalitou – je sdělení samo.

Cílem semináře je naučit se využívat inteligenci vlastního těla a mít v něm oporu, nejen při tvorbě hlasu.
Seminář se věnuje fyziologickému dýchání, hlasotvornému dýchání, práci bránice, rezonančním prostorům, tělesnému stavu aktivní uvolněnosti, který zaručuje hlasu volnou cestu z těla – cestu ke sdělení a cvičení funkčního slyšení, které umožňuje pedagogovi  rozpoznávat a reflektovat funkční kvalitu hlasu a uskutečnit nápravu funkčních nedostatků.

Více informací níže…

Objednávejte na telefonu +420 732 571 399
nebo emailem na info@duhovamedicina.cz

Pravidelná spolupráce

Proč bubnovat s dětmi ve škole?

Bubnovací kruh v ZŠ Nemyčeves

Již třetí školní rok probíhají v ZŠ Nemyčeves bubnovací kruhy. Přišel čas ohlédnout se.

Školní rok 2012/2013
– v červnu 2013 proběhla ukázková hodina

Školní rok 2013/2014
– I.pololetí si přijeli žáci 2x zabubnovat po plavání do Duhové medicíny
– pod vánočním stromečkem našli 8 bubnů
– II. pololetí jsme se scházeli jednou měsíčně na jednu vyučovací hodinu a proběhla čtyři bubnování
rodičů s dětmi

Školní rok 2014/2015
– I.pololetí jsme od listopadu pokračovali jednou měsíčně
– II. pololetí jsme přesunuli bubnování do ranního kruhu: půl hodina jednou za 14 dní

Školní rok 2015/2016
– bubnujeme ve školní družině jednou týdně

Jak to začalo?
Na začátku byla jednorázová hodina pro zpestření konce školního roku, kde se děti mohly seznámit s nástroji s přirozeným laděním (djembe, brumle, tibetské misky, koncovky) a vyzkoušely si svou první hudební improvizaci. Kladly jsme si otázku, jak na to žáci budou reagovat? Šlo o podporu jejich přirozeného chtění a zájmu o bubnování.

Jaké jsme měly cíle?
Věděli jsme, že prohlubování vnímání rytmu, forma zklidnění, podpora spolupráce levé a pravé hemisféry jsou podpůrné pro rozvoj dítěte. Vzali jsme bubnování jako nástroj, který povede ke zvládnutí rytmu, bez očekávání konkrétní změny a konkrétního výstupu v souvislosti s učením. Rozhodly jsme se, že necháme tyto hodiny volně plynout, aby se jejich užitečnost projevila sama.

Výsledky tříleté spolupráce aneb proč bubnovat s dětmi ve škole?
Bubnovací kruhy přinesly přinesly užitek v oblasti sociální. Každé dítě hraje, všichni v kruhu mají své místo a svou roli, každý je stejně důležitý pro konečný výsledek hudební improvizace, každý přispěje ke
společnému zážitku a buduje si přirozené sebevědomí v rámci skupiny. Někdo skvěle vytváří nové hudební kreace, někdo výborně drží základní rytmus a někdy si to prohodí, dle momentální nálady.

Zvládnutí rytmu je podpůrné pro dýchání, plynulost řeči, plynulost pohybu – žáci, kteří zvládnou rytmické bubnování střídáním pravé a levé ruky lépe čtou. Technika bubnování pracuje s uvolněným zápěstím, což je prospěšné pro rozvoj grafomotoriky – je to pozorovatelné na psaní všech žáků.

Tři roky zkušeností dětí i pedagogů s bubnovacími kruhy v mnohém usnadnily zapojení integrovaného žáka do kolektivu. Zavedený řád a rituály, které v rámci kruhu vzaly děti za své, vytvořily oporu pro nového žáka.

Ředitel ZŠ Nemyčeves Mgr. Miloš Novotný a BcA. Ladislava Dlouhá

Bližší informace k Hlasu pro pedagogy

Pro dobrou práci našeho hlasu a pro předcházení hlasové únavě či dokonce poškození hlasivek a následným operativním zákrokům, je třeba naučit se zacházet se svým tělem jako s hudebním nástrojem.

Práce s hlasem je přirozeným, uvolňujícím, radostným a obohacujícím zážitkem. Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka.

Obsah semináře

Uvědomění si spontánní inteligence těla

 • praktická část je věnovaná emočním představám, které vyvolávají spontánní reakce těla (změna dechu, projevy mimických svalů, změny svalového napětí v celém těle, změna polohy těla…)
 • reflexe prožitku a teoretické zdůvodnění práce s představami

Hlasotvorné dýchání

 • praktická část – práce s dechem
 • teoretická část – anatomie a fyziologie dýchání

Vliv stresu na dech – hlas, uvolnění

 • praktická část – uvolnění čelisti a s ní uvolnění horní násadové trubice (krk, měkké patro), objevení dopadu tohoto uvolnění na hlas

Uvolnění mezižeberních svalů a rozezvučení hrudního resonančního prostoru

 • teoretická část – anatomie dané části těla, propojení s praktickou zkušeností

Hledání opory

 • praktická část – aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému
 • teoretická část – bránice a její funkce, pánevní dno

Artikulace

 • praktická část – tvorba vokálů, práce s kořenem jazyka, aktivování kruhového ústního svalu, využití konsonantů

Funkční slyšení, gesto, představy

 • praktická cvičení na propojení všech získaných dovedností, hledání cest jejich snadného uplatnění přímo ve výuce
Back To Top